+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

Regulamin i warunki

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  „Makrol”

 

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „Makrol” działającym pod adresem: https://www.makrol-nasiona.pl/  który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 

 I.        Definicje.

   1.        Klientem jest:

a)    osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego

b)     osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego

   2.        Konsument – Klient, o którym mowa punkcie 1 a) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

   3.        Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

   4.        Sklep lub Sklep Internetowy - to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym makrol-nasiona.pl

   5.        Strona – Sprzedawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

   6.        Towar– rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży detalicznej oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

   7.        Sprzedawca  PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA „MAKROL” Marek Szymura, NIP 621- 133 – 72 - 83, REGON 251197620, adres ul. Borecka 58, 63 – 720 Koźmin Wlkp., organ, Burmistrz miasta i gminy Pogorzela, numer telefonu 62 721 33 35, adres email.  biuro@makrol-nasiona.pl

   8.        COK – Centrum Obsługi Klienta – infolinia utworzona przez Sprzedawcę w celu składania przez Klienta Zamówień i dokonywania Rezerwacji Towaru oraz bieżącego kontaktu Klienta ze Sprzedawcą w sprawie dostępności Towaru, statusu Zamówienia/Rezerwacji, specyfikacji Towaru, działalności Sklepu.

   9.        Rezerwacja Towaru - oświadczenie  Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem COK, zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie w  Sklepie fizycznym, określające rodzaj i liczbę Towaru oraz inne treści przewidziane prawem niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Zamówienie Towaru– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem COK, określające rodzaj, liczbę Towaru oraz inne dane niezbędne dla zrealizowania złożonego zamówienia.

 

 1. Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów Sprzedawcy, polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, rabatach i promocjach związanych z działalnością Sklepu.
 2. Sklep fizyczny – punkt Sprzedawcy w którym Klient może odebrać Towar kupiony w Sklepie Internetowym i/lub zawrzeć Umowę sprzedaży.
 3. Punkt Odbioru – inne niż Sklep fizyczny, wskazane przez Klienta miejsce (np.:, paczkomat,) znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym.
 4. Umowa sprzedaży - umowa w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy  Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta.
 5. Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
 6. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 7. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 1. II.        Postanowienia ogólne

   1.        Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (w zakresie uregulowania usług świadczonych drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy DE),

   2.        Regulamin umożliwia się Klientom w szczególności:

                                     1.        Informowanie o Towarach w Sklepie Internetowym oraz ich dostępności;

                                     2.        Składanie Rezerwacji i Zamówień;

                                     3.        Komunikację dotycząca specyfikacji Towarów;

                                     4.        Wypełnianie i przesyłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Sprzedawcę formularza elektronicznego;

                                     5.        Powiadamianie o statusie złożonych Zamówień;

                                     6.        Kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami;

                                     7.        Zamówienie i obsługę usługi Newsletter;

                                     8.        Wypełnianie i przesyłanie Sprzedawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Towaru nabytego w Sklepie Internetowym oraz działalności Sklepu.

   3.        O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Sklepie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odrębne umowy.

   4.        Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać jego treść w formacie pozwalającym na jego wydruk.

   5.        Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta (COK).

   6.        Centrum Obsługi Klienta (COK) to infolinia utworzona jedynie w celu przyjmowania połączeń od Klientów. W ramach tej usługi, Sprzedawca nie będzie inicjował połączeń z potencjalnym Klientem i nie będzie tej usługi wykorzystywał w celach marketingowych.

   7.        Informacje o Towarach tj. w szczególności ich specyfikacja, opisy zastosowania, sposób użytkowania oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..

   8.        Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

   9.        Dokonywanie Zamówień lub Rezerwacji w Sklepie możliwe jest całodobowo, przez wszystkie dni w roku.

 1. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż 10 sztuk (dziesięć sztuk) sztuki tego samego Towaru należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem :Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „MAKROL”, ul. Borecka 58, 63 – 720 Koźmin Wlkp., lub  email biuro@makrol-nasiona.pl

 

 1. III.        Warunki techniczne, koszty połączeń.

   1.        Korzystanie ze Sklepu jest darmowe za wyjątkiem połączeń telefonicznych nawiązywanych do COK. Koszty połączeń COK nie są pobierane przez Sprzedawcę. Koszty te pobiera dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, z których korzysta Klient, które  naliczane są według taryf operatora usług telekomunikacyjnych. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym COK nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym z którego korzysta Klient. Sprzedawca oświadcza, iż nie korzysta z tzw. usług numerów premium.

   2.        Minimalne wymagania techniczne dla prawidłowego korzystania ze Sklepu są następujące:

                                     1.        Posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu,

                                     2.        dowolna przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

                                     3.        w przypadku korzystania z COK – aparat telefoniczny połączony z dowolnym operatorem udostępniającym na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne.

                                     4.        aktywne konto e-mail.

   3.        W przypadku wydania Sklepu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub jego treści mogą być dostępne analogicznie jak w wersji komputerowej.

 

 1. IV.        Zasady korzystania ze Sklepu

   1.        Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne czynności wykonywane w ramach podjętych działań w Sklepie.

   2.        Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień lub Rezerwacji ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

                                     1.        podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

                                     2.        naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,

                                     3.        działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień i Rezerwacji oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Towarów bez podania przyczyny wynikającej z treści Regulaminu.

   3.        Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta, iż rozmowy telefoniczne z Klientem w ramach COK mogą być nagrywane i archiwizowane przez Sprzedawcę jedynie w celu prawidłowego wykonania Zamówienia lub Rezerwacji. Klient powinien przerwać połączenie w przypadku braku zgody na powyższe i skorzystać z innej formy kontaktu.

 

 1. V.        Newsletter

   1.        Sprzedawca świadczy usługę Newsletter (stanowiącą usługę świadczoną drogę elektroniczną) polegającą na wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji handlowych o Towarach, funkcjonowaniu Sklepu, promocjach, rabatach i konkursach związanych z działalnością Sprzedawcy.

   2.        Sprzedawca oświadcza, iż w ramach Newslettera nie będą wysyłane treści nie zgodne z Regulaminem oraz treści o charakterze bezprawnym.

   3.        W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter niezbędne jest udostępnienie adresu e-mail w odpowiednim polu podczas składania Rezerwacji lub Zamówienia oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych a następnie potwierdzenie tego zapisu poprzez kliknięcie odnośnika w otrzymanej wiadomości mailowej od Sprzedawcy.

   4.        Usługa Newsletter jest świadczona na żądanie Klienta. Korzystanie z Usługi Newsletter rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia złożenia zapisu na Newsletter.

   5.        Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie i przez czas nieoznaczony.

   6.        O terminie, częstotliwości oraz treści wysyłki Newslettera decyduje Sprzedawca.

   7.        Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez skorzystanie z odpowiedniego odesłania internetowego udostępnionego w Newsletterze lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia bezpośrednio Sprzedawcy - zarówno w formie elektronicznej, telefonicznej (COK) jak i listownej. Z chwilą dokonania rezygnacji umowa o świadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiązaniu.

 

 1. VI.        Rezerwacja oraz zawarcie Umowy sprzedaży

   1.        Złożenie Rezerwacji lub Zamówienia możliwe jest wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu. Usługa ta ma charakter jednorazowy.

   2.        Klient, poprzez dostępne w Sklepie Internetowym środki komunikacji może:

                                     1.        złożyć Rezerwację Towaru, który następnie zakupi w Sklepie fizycznym. W przypadku dokonania Rezerwacji, Umowa sprzedaży zostanie zawarta w Sklepie fizycznym oraz w terminie wskazanym w Rezerwacji. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie fizycznym Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Rezerwacji bez ponoszenia kosztów dodatkowych.

                                     2.        złożyć Zamówienie na wybrane Towary i zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail. W przypadku dokonywania Zamówienia przez COK, Klient zobligowany jest podać adres e-mail i jest to warunek konieczny dla przyjęcia Zamówienia.

   3.        W celu złożenia Rezerwacji lub Zamówienia, Klient obowiązany jest podać swoje dane osobowe takie jak: dane adresowe (imię; nazwisko; ulica i numer domu; kod pocztowy; miejscowość; kraj; adres poczty elektronicznej; numer telefonu), ewentualnie, dane do wystawienia faktury (nazwa przedsiębiorstwa, adres, numer NIP), dostawa i płatność (sposób dostawy, metoda płatności)

   4.        Aby dokonać Rezerwacji, należy wybrać Towar dostępny w Sklepie Internetowym a następnie wybrać opcję Rezerwacji z oświadczeniem, iż Klient zakupi Towar w Sklepie fizycznym.

   5.        W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość w Sklepie Internetowym, należy wybrać dostępny Towar i złożyć Zamówienie poprzez internetowy formularz Sklepu lub wykonując połączenie telefoniczne pod numer COK.

   6.        Klient ma możliwość zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu przystąpienia do jego realizacji poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod drogą elektroniczną na adres biuro@makrol-nasiona.pl lub przez COK pod numerem 62 721 33 35.

   7.        Po złożeniu Rezerwacji lub Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail, w której zamieszczone są dalsze dane dokonanej operacji tj. w szczególności:, potwierdzenie wpływu Rezerwacji lub Zamówienia (będącego jednocześnie potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży na odległość) wraz z jego numerem identyfikacyjnym i datą złożenia w/w zlecenia.

   8.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta w drodze kontaktu telefonicznego.

   9.        W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z dostawą do Sklepu fizycznego oraz nieodebrania Towaru  w terminie 14 dni od uzgodnionego dnia dostawy Towaru, Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca jest zobligowany do niezwłocznego  zwrotu Klientowi otrzymanych płatności (o ile takowe zostały dokonane) - nie później niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży. Powyższe nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. W przypadku braku zapłaty za złożone Zamówienie w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia, lub braku wskazania adresu dostawy Towaru, Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Powyższe nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. VII.        Realizacja zamówień.

   1.        Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

   2.        Czas realizacji Zamówienia na zakup Towaru to 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w w/w wiadomości e-mail, lub w wyniku odrębnych uzgodnień nie ustalono inaczej

   3.        W przypadku Rezerwacji, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym zostaje zawarta nie później niż w terminie podanym w treści dalszych korespondencji e-mail, w których Sprzedawca zawiadamia o dostarczeniu Towaru do Sklepu fizycznego.

   4.        Rezerwacja zostanie dokonana, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Towaru. W przypadku braku jego dostępności, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji.  W przypadku trwałego braku Towaru lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat (o ile takowe zostały dokonane)– nie dalej niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty.

   5.        Zamówione Towary mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta, na terenie Polski lub do Punktu Odbioru. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną jasno i precyzyjnie wskazane w procesie składania Rezerwacji lub Zamówienia. Koszty dostawy zależne są od podmiotu realizującego dostawę i wskazane są w tabeli dostawy widniejącej przy formularzu Zamówienia.

   6.        Realizacja Rezerwacji i Zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

   7.        Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem dostawcy, którym jest firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą. Klient będzie mógł dokonać wyboru dostawcy realizującego Zamówienie spośród podmiotów wskazanych przez Sprzedawcę.

   8.        Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

   9.        Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w toku Rezerwacji lub Zamówienia, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru

                   10.        Klient ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „Makrol” ul. Borecka 58 63 – 720 Koźmin Wlkp  lub na adres e-mail: biuro@makrol-nasiona.pl.

 1. VIII.        Cena zakupu i sposób zapłaty.

   1.        Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają wszelkie składowe, w tym podatek VAT, cła, etc, jednak bez ewentualnych kosztów dostarczenia Towaru pod adres wskazany w Zamówieniu. (za wyjątkiem odbioru w sklepie fizycznym).  

   2.         Klient ma możliwość uiszczenia ceny na następujących warunkach:

                                     1.        w przypadku złożenia Rezerwacji i późniejszego zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie fizycznym – gotówką, lub kartą płatniczą.

                                     2.        w przypadku Umowy sprzedaży Towaru zawartej poprzez Sklep Internetowy – gotówką (przy odbiorze), przelewem bankowym na wskazany indywidualny rachunek Sprzedawcy lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w zewnętrznym serwisie rozliczeniowym – PayU, PayPal, (po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu serwisu).

   3.        W przypadku płatności przelewem bankowym, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, numer Zamówienia (wskazany przez Sprzedawcę w wiadomości mailowej).

   4.        Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia. Od chwili skutecznego złożenia zamówienia, cena ta nie może ulec zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym.

 

 1. IX.        Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.

   1.        Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego i niezakłóconego działania Sklepu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną i zobowiązuje się na bieżąco usuwać wszelkie usterki w jego funkcjonowaniu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

   2.        Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu kontaktując się na adres e-mail biuro@makrol-nasiona.pl  lub telefonicznie przez COK pod numere.

   3.        W Reklamacji Sklepu Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Sklepu.

   4.        Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Sklepu w terminie niezwłocznym – nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

 

 

 1. X.        Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży
  1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wyraźnie zaznaczonych i wynikających z treści Regulaminu. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez przesłanie w terminie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „MAKROL”, ul. Borecka 58, 63 - 720 lub na adres e-mail: biuro@makrol-nasiona.pl.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. Sprzedawca w terminie niezwłocznym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w ten sam sposób zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  9. Adres na który należy zwrócić Towar to : Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „MAKROL”, ul. Borecka 58, 63 – 720 Koźmin Wlkp.
  10. Konsument jest świadom iż ponosi on odpowiedzialność za umniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru - chyba że Sprzedawca nie powiadomił Konsumenta o jego prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
  11. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przy czym ma swobodę w wyborze formy i sposobu zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Sprzedawca oświadcza, iż nie będzie przyjmował przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.
  12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

                                     1.        w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

                                     2.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

                                     3.        w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. XI.        Reklamacje z tytułu Rękojmi i Gwarancji

   1.        Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Za ewentualną wadę fizyczną lub wadę prawną Sprzedawca odpowiada w zakresie określonym Ustawą KC.(Rękojmia).

   2.        Sprzedawca nie jest podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary, jej warunki są udostępniane bezpośrednio z Towarem w Sklepie Internetowym. Ewentualne uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

   3.        Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, należy wykonywać  poprzez dokonanie zgłoszenia na adres: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „MAKROL”, ul. Borecka 58, 63 – 720 Koźmin Wlkp. w którym to zgłoszeniu Kupujący powinien podać powód złożenia Reklamacji lub Gwarancji, powołać Umowę sprzedaży, datę wystąpienia wady, zgłoszenie wybranego żądania. Treść zgłoszenia może być przez Klienta kształtowana dowolnie a w/w sugestia co do elementów zgłoszenia nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji.

   4.        W przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji powyższe zgłoszenia można kierować bezpośrednio do podmiotów wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

   5.        Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego, Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień, przedstawienia dodatkowych danych i informacji lub dostarczenia reklamowanego Towaru bezpośrednio do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy w sposób przez niego wskazany, na adres: : Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „MAKROL”, ul. Borecka 58, 63 – 720 Koźmin Wlkp.

   6.        Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia lub dostarczenia Towaru w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

 1. XII.        Odpowiedzialność Stron.

   1.        Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innej osoby lub podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu.

   2.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta który działa w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

   3.        Sprzedawca, w ramach bieżącej konserwacji i obsługi technicznej Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczna,  w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

 1. XIII.        Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1.        Sprzedawca informuje, że Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i roszczeń. Uprawniony jest on m.in. do:

                                     1.        Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

                                     2.        Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie mediacji w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami.

                                     3.        Uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, poprzez uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   2.        Dalsze informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach w/w organów oraz na ich stronach internetowych a także pod adresem internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

   3.        Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@makrol-nassiona.pl.

 

 1. XIV.        Spory

   1.        Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

   2.        Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 1. XV.        Postanowienia końcowe

   1.        W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE

   2.        Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na adres e-mail wiadomości potwierdzającej fakt złożenia Zamówienia oraz doręczenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

   3.        Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:  zmian organizacyjnych lub prawnych, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany funkcjonalności Sklepu,

   4.        Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

   5.        Aktualny Regulamin jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany bezpłatnie drogą elektroniczną.

   6.        W przypadku uznania nieważności jednego z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia zachowują moc.

   7.        Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi.

   8.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2021.

 

 1. XVI.        Ochrona danych osobowych

   1.        Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „ RODO ”.

   2.         Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta –w celach handlowych i marketingowych związanych z obsługą wysyłki newslettera;

   3.         Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

                                     1.        umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

                                     2.        ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

                                     3.        prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   4.        Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

   5.        Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

                                     1.        przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

                                     2.        na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

                                     3.        ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

                                     4.        zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

                                     5.        w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej – nie dłużej jednak niż 3 lata od realizacji transakcji.

                                     6.        W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Pani / Pana zgody – do czasu cofnięcia zgody;

 

   6.         Kupującemu przysługuje prawo żądania:

                                     1.        dostępu do swoich danych osobowych,

                                     2.        ich sprostowania,

                                     3.        usunięcia,

                                     4.        ograniczenia przetwarzania,

                                     5.        przeniesienia danych do innego administratora

                                     6.        wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

                                     7.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonywanie transakcji w ramach Sklepu; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb Klienta i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane;

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może,

ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

NAZWA FIRMY

 

ADRES

 

adres e-mail: E-MAIL

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

...................................................................................................................................................

...

...................................................................................................................................................

...

...................................................................................................................................................

...

- Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ntów):

..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów)

..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...

.............................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.